logo

Tüzük

ANASAYFA

BÖLÜM l

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1.

Derneğin adı "Spor Fizyoterapistleri Derneği" dır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2.

Dernek Fizyoterapistlik Mesleğinin özelleşme alanlarından biri olan SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ"nin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Spor fizyoterapistinin toplumdaki yerini güçlendirmek, Spor yaralanmalarını önlemek amacıyla sporcuyu eğitmek. Yaralanan sporcunun tedavisini gerçekleştirerek en kısa sürede spora dönüşü sağlayan, sporcunun kondisyonunu koruyup artıran spor fizyoterapistlerin yetişmesine katkıda bulunmak, Dernek üyelerinin meslek odası oluşturmak için yeter sayıya ulaşması halinde, oda olmaya yönelik çalışmaları yürütmek. Meslek etik prensipleri belirlemek, duyurmak. Dernek üyelerinin bu prensiplere uygun çalışıp çalışmadığını denetlemek. Diğer meslek disiplinleri ve 3. şahıslarla dernek üyeleri arasındaki ilişkilerde, gerektiğinde devreye girerek olası sorunların çözümüne katkıda bulunmak. Dernek çalışmalarını ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara duyurmak. Mesleki alanda yapılan yenilikleri takip etmek. Yenilikleri dernek üyelerine duyurmak. Spor fizyoterapistliği alanında çalışacak fizyoterapistlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim kursları planlamak ve uygulamak (Kurs sonunda verilen sertifika dernekçe onaylanır.). Mesleki uygulamadaki eksiklikleri gidermek amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek. Sporcu, antrenör, idareci eğitiminin sağlanması amacıyla spor klüpleri bünyesinde kurs ve seminerler düzenlemek. Genel anlamda fizyoterapistin, özel anlamda spor fizyoterapistinin yasal tanımının yapılmasını, görev ve yetkilerinin belirlenmesini sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklara ve parlamentoya girişimlerde bulunmak. Mesleki alanda yapılan yenilikleri izlemek amacıyla yurtdışı yayınları takip etmek, diğer derneklerle bağlantı kurarak bu derneklerle işbirliği yapmak. Dernek yayını olan broşür, kitap, bülten v.s. ile üyeler arası iletişim ve bilgi alışverişini kurmak ve devam ettirmek. Ülkedeki spor kuruluşları, Spor Bakanlığı, Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün Sağlık Dairesi, Sağlık Yüksek Kurulu ve Eğitim Daireleri ile organik bağ içinde olmak. Derneğin Faaliyet alanı: Dernek mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Hiçbir şekilde adli sabıkası bulunmayan, Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokul ve/veya Bölümlerinden birinden mezun olan herkes derneğe üye olabilir. Derneğin Üyelik Koşulları ve Türleri Fizyoterapist ünvanı alan herkes derneğe üye olabilir. Yönetim Kuruluna seçim hakkı elde edebilmek için en az bir yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak. Aidat ödemelerini düzenli yapmak. Genel kurul toplantılarına katılmak. Bu toplantılara üyeler yılda en az bir kez mazeretli katılmama hakkına sahiptir. Mazeretsiz katılmama hakkı yoktur. Üyelikler şu şekildedir: Asil Üye ve Kurucu Üyeler, müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen üyeler Onursal Üyelik, onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

Üyelikten Çıkma

Madde 4.

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak Derneğin belirlediği etik kurallara uyulmadığının tespitinde, Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ötürü mahkumiyetin olması durumunda, Derneğin genel kurul toplantılarına bir yılda birden fazla mazeretsiz olarak katılmama halinde, Derneğin genel kurul toplantılarına mazeretsiz katılmama halinde, İkazlara rağmen aidat ödemesinin 3yıl aksatılması durumunda, İstifa halinde, Kişinin akli dengesini yitirmesi halinde kişi üyelikten çıkarılır. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğin Organları

Madde 6.

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu

Dernek Yönetimi gerekli gördüğü durumlarda çalıştay, komisyon veya komiteler oluşturabilir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7.

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir kez Ekim ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrı Usulü Dernekler Yönetmeliğinin yürürlükte bulunan Kanun ve Yönetmelikte belirtilen çağrı usullerinden birini yönetim kurulu tespit eder ve genel kurula katılma hakkı bulunan üyelere en az 15 gün önce gazete ilanı veya yazılı ya da elektronik posta yolu ile duyurur. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı Usulü Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Yürürlükte bulunan kanun ve yönetmelik hükümlerinde belirtilen toplantı yapılış usulleri aynen uygulanır. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde ve yönetim kurulunun uygun göreceği diğer illerde de yapılabilir.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9.

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. Dernek organlarının seçilmesi Dernek tüzüğünün değiştirilmesi Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirilerek onaylamak Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Derneğin vakıf kurması, Derneğin fesih edilmesi, Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10.

Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla 3 yılda bir seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri: Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek, Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak genel kurulun onayına sunmak, Genel kurulun yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil hisse senedi satın almak, Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya aynı haklar tahsis etmek, Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak, Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarımlar yapmak, Derneğe üye alınmasına ve üyelikten çıkarılmasına karar vermek. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde sulh hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetim Kurulunun Teşkili Görev ve Yetkileri

Madde 11.

Denetim kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim kurulunun görevleri: En geç altı ayda bir belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetleri, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek, Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve her yıl genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak, Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak. Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerlerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12.

Yıllık giriş ve üye aidatları Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Dernek yayınlarından elde edilecek gelirler Üye aidatları, Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, Bağışlar ve yardımlar, Yardım toplama mevzuat hükümleri uygun olarak toplanacağı bağış ve yardımlardan oluşur. Kurs ve seminerlerden elde edilecek gelir. Diğer gelirler

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13.

Defter Tutma Esasları; Yürürlükte bulunan Kanun ve Yönetmelikte belirtilen ve tutulması zorunlu olan defterden tutulur ve bunların Noterden ya da dernekler biriminden tasdiklenmesi zorunludur. Kayıt Usulü Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14.

Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için "Gider Makbuzu" düzenlenir. Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür. Alındı Belgeleri Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Yetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15.

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16.

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. Değişikliklerin Bildirilmesi Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19.

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiye Şekli

Madde 20.

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları Üye sayısının 2 katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından yedi gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığını tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır.Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21.

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda da Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu

BAŞKAN: Prof.Dr. Nevin Ergun
BAŞKAN YARDIMCISI: Prof.Dr. Volga Bayrakcı Tunay
GENEL SEKRETER: Prof.Dr. Gül Baltacı
SAYMAN: Doç.Dr. Derya Özer Kaya
ÜYE: Doç.Dr. Hayri Baran Yosmaoğlu

Bu tüzük 21 (Yirmibir) maddeden ibarettir.

Spor Fizyoterapistleri Derneği Logo

MERKEZ
SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ
İZMİR CAD. IHLAMUR SOK. 8/16 KIZILAY / ANKARA
Tel: (312) 4256353


© Copyright 2024. All Rights Reserved.